Informācija par SIA "Jēkabpils ūdens"

Kapitālsabiedrība: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens”
Juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs: 45403000395
Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs: LV 45403000395
Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201
Dibināšanas datums: 01.10.1979.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 08.10.1991.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 08.01.2003.
Valdes loceklis: Mihails Aleksejevs ar pilnvaru termiņu no 2017. gada 9. decembra līdz 2022. gada 8. decembrim


1.1. Pamatkapitāls

Jēkabpils ūdens pamatkapitāls ir 6 283 831,00 euro (seši miljoni divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens eiro nulle centi), ko veido 6 283 831 (seši miljoni divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens) daļas. Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) EUR.

1.2. Dalībnieki

Jēkabpils ūdens dalībnieks ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

1.3.Uzdevumi un funkcijas

Jēkabpils ūdens saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Pašvaldību likumu deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi un funkcijas:

 • veikt ūdens ieguvi, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;
 • dzeramā ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;
 • notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
 • kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;
 • Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaisti, piedalīties Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences ietvaros;
 • apzināt jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas plānu, esošo tīklu atjaunošanas un rekonstrukcijas plānus;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
 • līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar patērētājiem slēgšana un sniegto sabiedrisko pakalpojumu uzskaite;
 • atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem) ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas jomā;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei;
 • decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu, kā arī veikt to uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

1.4.Vadības modelis

Jēkabpils ūdens augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis. Jēkabpils ūdens pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce. Jēkabpils ūdens ir Komercreģistrā reģistrēta prokūra.

Ieteikt: