Likumi

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

Vides aizsardzības likums

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Ministru kabineta noteikumi

14.11.2017. MK Noteikumi Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

27.06.2017. MK noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"

22.03.2016. MK noteikumi Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

15.09.2015. MK noteikumi Nr. 524 "Kārtība kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"

09.12.2008. MK noteikumi Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"

05.12.2006. MK noteikumi Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

Jēkabpils pilsētas domes normatīvie akti

05.09.2019. Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai"

20.06.2019. Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9  "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā"

11.01.2018. Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

05.04.2007. Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Par privātpersonu un pašvaldības sadarbību inženierkomunikāciju būvniecības, remontu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontu finansēšanā"

 

Ieteikt: