Uzņēmums dibināts 1979. gada 1. oktobrī, pamatojoties uz Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrijas 11.09.1979. pavēli Nr.331, atdalot to no toreizējā Jēkabpils rajona Komunālā saimniecības uzņēmuma. Jaunizveidotā uzņēmuma nosaukums bija Jēkabpils rajona Ūdensvada – kanalizācijas saimniecības pārvalde. Tā izveidošanas mērķis – ūdenspgādes uzlabošana Jēkabpils rajonā, tai skaitā, Viesītē un Aknīstē.


Savu darbību jaunizveidotais uzņēmums uzsāk ar visai kritiskā stāvoklī tam nodotiem ūdensvada (31 km) un kanalizācijas (10 km) tīkliem, bez atbilstošas tehniskās bāzes, metālapstrādes iekārtām un telpām. Tīkli tika nodoti bez tehniskās dokumentācijas.


Jaunizveidotā uzņēmuma darbība sākotnēji, galvenokārt, vērsta uz esošo tīklu tehniskā stāvokļa apzināšanu un atjaunošanu, lai patērētāji saņemtu nosrmālus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. 1979./1980. gadā ik dienu tika fiksētas 3-5 ūdensvada avārijas, 1980. gada pavasarī – pat 13 avārijas diennaktī. Sistemātiski tika saņemtas sūdzības no patērētājiem par traucējumiem ūdensapgādes sistēmā – nepietiekams spiediens, ūdens piegādes pārtraukumi, dzeramā ūdens kvalitāte u.tml. Kanalizācijas sistēmas regulāri aizdambējās sūkņu nepietiekamas jaudas dēļ, jo lielākā daļa kanalizācijas sūkņiem bija nepieciešams kapitālais remonts. Šajā sakarā, kopīgi ar Jēkabpils rajona izpildkomiteju, tika izstrādāts rīcības plāns ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai.


Savā darbības pirmajā gadā uzņēmums novērsa aptuveni 950 ūdensvada avārijas, paplašināja ūdensvada tīklus par 4,2 km un kanalizācijas tīklus par 25,3 km. Abonentu skaits – 83 uzņēmumi un iestādes. 1985.gadā uzņēmumā strādā 96 darbinieki, tai skaitā, ūdensvada iecirknī – 59, kanalizācijas iecirknī – 28, administrācijā – 9 darbinieki.


1991. gadā, pamatojoties uz Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomes 19. sasaukuma II sesijas 21.02.1991. lēmumu “Par Jēkabpils komunālo uzņēmumu kombināta un Ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldes nodošanu Jēkabpils pilsētas Tautas deputātu padomes pakļautībā”,  Jēkabpils pilsētas Tautas deputātu padomes 10.07.1991. valdes lēmumu Nr.33, Jēkabpils rajona Ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldi (ŪKSP) nodod Jēkabpils pilsētas pakļautībā. Uzņēmumam piešķirt Jēkabpils pilsētas pašvaldības uzņēmuma statusu un nosaukumu “Jēkabpils pilsētas Ūdensvada un kanalizācijas pārvalde” (ŪKP).


1991. gadā uzņēmumā strādā 128 darbinieki, tai skaitā administrācijā – 18 darbinieki. Abonentu skaits – 893 uzņēmumi, iestādes un iedzīvotāji. Pēdējās izmaiņas uzņēmumā notikušas 2003. gadā. Pamatojoties uz Komerclikumu un Jēkabpils pilsētas domes 18.12.2002. lēmumu Nr.30 uzņēmums tiek reorganizēts un 2003. gada 8. janvārī ierakstīts Komercreģistrā kā sabiedrībs ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”. 

  • 2003.gadā uzņēmumā strādā 72 darbinieki, tai skaitā, administrācijā – 16 darbinieki.
  • Ūdensvada tīklu garums 59,5 km.
  • Kanalizāciajs tīklu garums 57,5 km.
  • Abonentu skaits – 308 uzņēmumu un iestādes, un aptuveni 8078 iedzīvotāji.

Uzņēmums Jēkabpils pilsētas pašvaldības uzdevumā nodrošina nepārtrauktus, tehniskajiem noteikumiem un standartiem atbilstošus sabiedriskos pakalpojumus ūdensapgādē un kanalizācijā visā Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Laika posmā no 2008. gada līdz 2019. gadam, piesaistot ES Kohēzijas fonda līdzekļus, ir realizēti trīs ūdenssaimniecības attīstības projekti, izbūvēti un atjaunoti 23 km ūdensvada tīklu, 47 km kanalizācijas tīklu, ir veikta Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) rekonstrukcija, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām, un izbūvētas 5 pilnīgi jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kas palielina staciju darbības efektivitāti.

  • 2019.gadā uzņēmumā strādā 63 darbinieki, tai skaitā, administrācijā - 16 darbinieki.
  • Ūdensvada tīklu kopgarums 84 km.
  • Kanalizācijas tīklu kopgarums 97 km.
  • Abonentu skaits – 369 uzņēmumu un iestādes, un aptuveni 10432 iedzīvotāji.
Ieteikt: