Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

     Jēkabpils pilsētas dome 2022.gada 25.augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.40 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā".

Ko tad īsti paredz normatīvais regulējums?
     Noteikumi nosaka, ka pašvaldība vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ar 2019.gada 1.janvāri uzsāk un līdz 2021.gada 31.decembrim pabeidz individuālo decdentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi. Tā nepieciešama, lai piereģistrētu ikvienu Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju, kuram nav pieslēguma centralizētās kanalizācijas tīkliem. 
      Izveidotais reģistrs ļaus izsekot, kuri nekustamie īpašumi:
-) notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī,
-) kuri izmanto septiķus - rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu nogulšņu nostādināšanai,
-) kuri izmanto notekūdeņu krājtvertnes vai nosēdakas, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi un tie tiek izvesti ar asenizācijas mašīnu.
     Primāri jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās (turpmāk – DKS) uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās  kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē vai to noplūšanu (iztecēšanu, pārplūšanu vai iesūkšanos grunts slāņos).

Kas jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam? 
      DKS reģistrācijas iesniegumu (apliecinājumu) iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem/valdītājiem
     Jēkabpils pilsētas dome 2021.gada 23.septembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7  "Par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai", kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu fiziskai vai juridiskai personai pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības izmaksu daļējai kompensēšanai. Centralizēto kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izvietojums Jēkabpils pilsētā ir redzams KARTĒ.

Ieteikt: