Aktuālie piedāvājumi:

Šobrīd brīvu vakanču nav

Aktualitāti zaudējušie piedāvājumi:

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku komunālinženieri:

Darba alga:  1250 EUR mēnesī

Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 20.05.2019. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām.

Prasības:

 1. Augstākā izglītība būvzinātnē un inženiera klasifikācija.
 2. Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē.
 3. Valsts valoda C1 līmenī.
 4. Pieredze iepirkumu procedūras veikšanā, tehnisko specifikāciju un iepirkuma dokumentu izstrādē.
 5. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Galvenie pienākumi: 

 1. Pēc lietotāja vai pasūtītāja pieteikuma apsekot dabā ūdensapgādes un kanalizācijas, turpmāk - ŪK tīklus, sniegt konsultācijas lietotājiem par  ŪK tīklu izbūvi un rekonstrukciju, sagatavot tehniskos noteikumus. 
 2. Nodrošināt maģistrālo ŪK tīklu un sistēmu, pagalmu tīklu, māju ievadu un izvadu digitālo kartēšanu, uzturēt ŪK tīklu datubāzi.
 3. Pārbaudīt un saskaņot inženierkomunikāciju topogrāfiskos uzmērījumus un būvobjektu izpildshēmas, sniegt informāciju mērniekiem, topogrāfiem un projektētājiem par inženierkomunikāciju (ŪK tīklu) atrašanos dabā.
 4. Pēc pasūtītāja pieteikuma apsekot būvobjektus un sagatavot ŪK tīklu skiču un tehniskos projektus (shēmas) maģistrālo tīklu paplašināšanai, individuālo objektu pieslēgumiem centralizētiem ŪK  tīkliem.
 5. Pārbaudīt un saskaņot skiču un tehniskos projektus ŪK pieslēgumiem centralizētiem tīkliem.
 6. Piedalīties rekonstruēto un jaunbūvēto tīklu apsekošanā pieņemšanai ekspluatācijā, pārbaudīt tīklu izbūves atbilstību tehniskajam projektam un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, sagatavot izziņas būvvaldei, noteikt un saskaņot atbildības robežas  ārējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
 7. Sagatavot ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešanas dokumentāciju, iepirkumu  dokumentus, veikt iepirkuma procedūras.
 8. Sagatavot atskaites un pārskatus projekta ieviešanas laikā un pēcieviešanas periodā.
 9. Sagatavot pārskatus un atskaites vides pārvaldes kontrolējošām institūcijām, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie tiesību akti, vai pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma.
 10. Pēc sabiedrības valdes norādījuma (rezolūcijas) gatavot atbildes uz saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām.

 

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz noteiktu laiku referentu:

 Darba alga:  1100 EUR mēnesī

Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 4.03.2019. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  juristei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām.

Kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām, būs jāveic zināšanu pārbaudes tests.

Prasības:

 1. Augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs, vai vidējā profesionālā izglītība lietvedībā.
 2. Zināšanas arhīvu pārvaldībā.
 3. Priekšroka kandidātiem ar pieredzi lietvedībā un personāl vadībā.
 4. Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē.
 5. Valsts valoda C1 līmenī.

Galvenie pienākumi:

1. Veikt saņemto, nosūtāmo un iekšējās aprites dokumentu uzskaiti un reģistrēšanu saskaņā ar Lietvedības noteikumiem Uzņēmumā nodrošināt dokumentu un informācijas piegādāšanu adresātam, izmantojot biroja tehniku, sakaru līdzekļus, pasta pakalpojumus;

2. regulāri sekot saņemtajai informācijai e pastā, nodrošināt  tajās sniegtās informācijas nodošanu atbildīgajiem darbiniekiem,

3. protokolēt sēžu, sapulču un citu pasākumu gaitu;

4. Sagatavot dokumentus - vadības, personāla lietvedības, (personāla uzskaites dokumenti, rīkojumi, tabeles u.c.), izziņas un pārskatus, sarakstes, izmantojot biroja tehniku; nodrošināt dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, kontrolēt izpildes terminus;

5. sagatavot atbildes uz iesniegumiem, pretenzijām, priekšlikumiem u.tml. savas kompetences ietvaros;

6. pieņemt no struktūrvienībām dokumentus glabāšanai Uzņēmuma arhīvā, sagatavot dokumentus nodošanai valsts arhīvā, nodrošināt uzņēmuma arhīva kārtošanu, tā dokumentācijas izsniegšanu, saņemšanu un saglabāšanu;

7. sakārtot pastāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo lietu dokumentus, sakārtot, izvērtēt, atlasīt un sagatavot dokumentus iznīcināšanai un nodot vai pieņemt dokumentus ar arhīva vērtību valsts zonālajā arhīvā, sagatavot nepieciešamos aktus.

8.Kārtot personāla lietvedību; nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi:

8.1.  sagatavot darba līgumus, reģistrēt un nodrošināt to uzglabāšanu, sagatavot rīkojumu par personālsastāvu, t.sk., par darbiniekiem piešķirtajiem atvaļinājumiem, komandējumiem un darba braucieniem u.tml., rīkojumu projektus, nodrošināt kopiju vai 2.eksemplāru savlaicīgu iesniegšanu grāmatvedībā;

8.2.  veikt darbinieku (uzņēmuma vadības, vecāko speciālistu, speciālistu un kalpotāju) darba laika uzskaiti un katra mēneša pēdējā darba dienā noformēt darba laika uzskaites tabulu, iesniegt to apstiprināšanai valdes loceklim un pēc tam iesniegt  uzņēmuma grāmatvedībā;

8.3 organizēt Uzņēmuma iekšējās un ārējās komunikācijas apriti - pieņemt apmeklētājus; noformēt Uzņēmuma mājas lapu, regulari atjaunot aktuālo informāciju.

 • Pieteikums tiek sniegts pēc datu subjekta pieprasījuma un iniciatīvas.

Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b apakšpunktu un SIA “Jēkabpils ūdens” Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens@lv

 

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku enerģētiķi :

Darba alga:  1400 EUR mēnesī

Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 25.02.2019. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām.

Prasības:

 1. Augstākā izglītība un inženiera klasifikācija enerģētikā un elektronikā, vai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās.
 2. Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē.
 3. Valsts valoda C1 līmenī.
 4. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un vadīt elektro iekārtu montāžas, ekspluatācijas, remonta darbu izpildi un to kvalitāti. Nodrošināt energosistēmu optimālu darba režīmu. Sagatavot tehnisko un izpildes dokumentāciju, atskaites.
 2. Piedalīties energo pārvaldības sistēmas ieviešanā, plānot energotaupības pasākumus.
 3. Aprēķināt un ieviest metodiku ekonomiskai elektroenerģijas slodzes sadalei ūdensapgādes un kanalizācijas elektrosistēmās. 
 4. Organizēt darbojošos elektrosistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu. Nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas elektrosistēmu pareizu ekspluatāciju un darbību.
 5. Plānot ūdensapgādes un kanalizācijas elektrosistēmu  uzturēšanas darbus, veikt regulāras apskates, lai novērstu iekārtu bojājumus.
 6. Nodrošināt decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darba organizēšanu, uzskaiti, reģistra izveidošanu, uzturēšanu, aktuālo datu ievadīšanu, informācijas apkopošanu, atskaišu sagatavošanu.
Ieteikt: