SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Iepirkumu speciālistu (profesijas kods 3323 01):

Darba alga:  1210 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 29.05.2023. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti un izvērtēti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām. 
Prasības:

1.    2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs. 
2.    Praktiskas zināšanas publisko iepirkumu normatīvo aktu piemērošanā.
3.    Pieredze iepirkumu veikšanā publisko iepirkumu jomā ne mazāk kā 2 gadi;
4.    Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē un biroja tehniku.
5.    Prasme  un pieredze dokumentu izstrādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6.    Nav piemērots administratīvais sods par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā — aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.
7.    Labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē, spēja strādāt komandā.
8.    Valsts valoda C1 līmenī.

Galvenie pienākumi: 

•    Iepirkuma procedūru dokumentu projektu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
•    dalība iepirkumu komisijās;
•    iepirkuma komisijas sēžu un sanāksmju organizēšana un protokolēšana;
•    iepirkuma komisijas lēmumu projektu sagatavošana;
•    iepirkuma līgumu sagatavošana un saskaņošana;
•    iepirkuma procedūrā iesaistīto personu darbības koordinēšana;
•    iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un ievietošana Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā;
•    uzņēmuma darbinieku konsultēšana ar iepirkumiem saistītos jautājumos;
•    interešu pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;
•    juridiska rakstura dokumentu izstrādāšana un noformēšana;
•    saņemto, nosūtāmo un iekšējās aprites dokumentu uzskaite un reģistrēšana saskaņā ar Dokumentu aprites noteikumiem Uzņēmumā;
•    Uzņēmuma iekšējās un ārējās komunikācijas aprites nodrošināšana.

Pieteikums tiek sniegts pēc datu subjekta iniciatīvas.
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu un  SIA “Jēkabpils ūdens” Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens.lv

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montētāju/specializētā ( kravas) automobiļa vadītāju (profesijas kods 7126 08):
Darba alga:  1100 EUR mēnesī ( pārbaudes laikā 1000 EUR)
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 15.05.2023. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus prasībās norādītos dokumentus (kopijas) atbilstoši prasībām. 
Prasības:
1.    pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, 
2.    valsts valodas zināšanas A2 līmenī,
3.    BE, C kategorijas autovadītāja apliecība, vēlama traktortehnikas vadītāja apliecība.
Galvenie pienākumi: 
1. Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu apkalpošana, ekspluatācija un remonts;
2. Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu būvniecība;
3. Cauruļvadu montāža/demontāža;
4. Automobiļa vadīšana, uzturēšana darba kārtībā.  
Par priekšrocību tiks uzskatīta profesionālā darba pieredze līdzīgu pienākumu veikšanā.

Pieteikums tiek sniegts pēc datu subjekta iniciatīvas.
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu un  SIA “Jēkabpils ūdens” Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens.lv
https://www.jekabpilsudens.lv/uploads/files/pielikumi/sadalas/privatuma-politika/privatuma-politika-2docx.pdf

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Vides tehnologu (profesijas kods 2143 02):

Darba alga:  1300 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 22.05.2023. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti un izvērtēti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām. 
Prasības:

1.    2 līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) vides jomā.
2.    Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē un biroja tehniku.
3.    Prasme  strādāt individuāli un komandā.
4.    Labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē.
5.    Valsts valoda A2 līmenī.

Galvenie pienākumi: 

1. Organizēt notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu efektīvu darbību, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Pārzināt tehnoloģiskā procesa automātiskās vadības sistēmas SCADA algoritmus un procesa viedos programmatūras rīkus notekūdeņu attīrīšanas tiešsaistes kontrolei un datu apstrādei  un dot rekomendācijas to optimizācijai.
3. Kontrolēt padoto notekūdeņu plūsmu un kvalitātes parametrus, veikt attiecīgas korekcijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās uzdotajos parametros un veikt korekcijas pielietojamo reaģentu devās.
4. Analizēt dūņu pārstrādes iekārtu darbību un sagatavot rekomendācijas to darbības optimizācijai un dūņu pārstrādes tehnoloģiskās shēmas uzlabošanai.
5. Veikt pastāvīgus aprēķinus, noteikt reaģentu izlietojuma optimālās devas un sagatavot rekomendācijas ekonomiski pamatotam izlietojumam.
6. Novērtēt atsevišķu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti un sniegt rekomendācijas to optimizācijai.
7. Veikt regulāras notekūdeņu attīrīšanas tiešsaistes kontroles un datu apstrādes mērierīču darbības un rādījumu pārbaudes, sniegt rekomendācijas bojāto mērierīču nomaiņai.

Par priekšrocību tiks uzskatīta profesionālā darba pieredze līdzīgu pienākumu veikšanā.

Pieteikums tiek sniegts pēc datu subjekta iniciatīvas.
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu un  SIA “Jēkabpils ūdens” Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens@lv

https://www.jekabpilsudens.lv/uploads/files/pielikumi/sadalas/privatuma-politika/privatuma-politika-2docx.pdf
 

AKTUALITĀTI ZAUDĒJUŠIE PIEDĀVĀJUMI:

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz noteiktu laiku komunālinženieri:
Prasības:
1.    Augstākā izglītība ar būvniecību, vidi vai ūdenssaimniecību saistītās inženiertehniskajās zinātnēs. Priekšrocības ar būvspeciālista sertifikātu. Var būt arī pēdējā kursa students.
2.    Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē, Auto CAD vidē, GIS sistēmās.
3.    Valsts valoda C1 līmenī.
4.    Pieredze iepirkumu procedūras veikšanā, tehnisko specifikāciju un iepirkuma dokumentu izstrādē.
5.    B kategorijas autovadītāja apliecība.
 Galvenie pienākumi: 
1.    Veikt būvniecības izpilddokumentācijas izvērtēšanu.
2.    Nodrošināt maģistrālo ūdens un kanalizācijas tīklu un sistēmu, pagalmu tīklu, māju ievadu un izvadu digitālo kartēšanu, uzturēt ūdens un kanalizācijas tīklu datubāzi.
3.    Veikt objektu apsekošanu dabā, sagatavot robežaktus.
4.    Piedalīties būvniecības ieceres izskatīšanā, tehnisko noteikumu izstrādē un projektu skaņošanā.
5.    Piedalīties uzņēmuma ikdienas tehnisko jautājumu risināšanā.
6.    Piedalīties iepirkumu procedūras veikšanā, tehnisko specifikāciju un iepirkuma dokumentu izstrādē.

Darba alga:  1300 EUR mēnesī. Pārbaudes laikā (3 mēnešus) 1000,00 EUR.
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 15.07.2021. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām.
 

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montētāju (2 vakances):

Prasības:
1.    pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, 
2.    valsts valodas zināšanas A2 līmenī,
3.    BE kategorijas vadītāja apliecība. Priekšrocība ar C kategorijas vadītāja apliecību.

Galvenie pienākumi: 

1. Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un apkalpošana, ekspluatācija un remonts.
2. Avārijas situāciju likvidēšana.
3. Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu būvniecība.
4. Cauruļvadu montāža/demontāža.
5. Transporta vadīšana, uzturēšana darba kārtībā.

Darba alga:  1000,00 EUR mēnesī. Pārbaudes laikā (3 mēnešus) 800,00 EUR.
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 30.06.2021. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpilī referentei. Papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus prasībās norādītos dokumentus (kopijas).
 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis izsludina konkursu uz vakanto SIA “Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas Nr. 45403000935, juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201 valdes locekļa amatu.

Pretendentiem izvirzāmās prasības:
1.1.    Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;
1.2.    Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
1.3.    Nevainojama reputācija;
1.4.    Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu vai sociālo zinātņu (vadībzinībās, finansēs, ekonomikā) nozarē.
1.5.    Vismaz divu gadu nepārtraukta darba pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vai iestādes vadībā;
1.6.    Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā; (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā C1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem));
1.7.    Vismaz vienas Eiropas Savienības, vēlams angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientēties profesionālajā terminoloģijā (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā B1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem)).
1.8.    Izpratne un zināšanas par:
1.8.1.    tādu jautājumu risināšanu, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas plānošanu un īstenošanu, administratīvo un finanšu vadību;
1.8.2.    publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
1.8.3.    ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
1.9.    Pretendentam jāpiemīt šādām spējām:
1.9.1.    pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
1.9.2.    spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
1.9.3.    spēj plānot stratēģijas ieviešanu un tās vadību kapitālsabiedrībā, identificē šķēršļus un iespējas.
1.10.    Pretendentam jāpiemīt šādām kompetencēm:
1.10.1.    darbinieku motivēšana un attīstīšana;
1.10.2.    komandas vadīšana;
1.10.3.    stratēģiskais redzējums;
1.10.4.    lēmumu pieņemšana un atbildība;
1.10.5.    orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Pretendentu iesniedzamie dokumenti:
1.    Personīgi parakstīts, datēts motivēts pieteikums, iekļaujot informāciju, kas apliecina paziņojumā norādītās pieredzes un prasmju esamību un apliecinājums, ka:
1.1.    nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
1.2.    nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
1.3.    attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process;
1.4.    nav vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;
1.5.    ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.
2.    Pieteikumā pretendentam jānorāda informāciju par vismaz divām personām, no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par pretendentu.
3.    Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija, kā arī iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām.
4.    Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas.
5.    Pretendenta sagatavots redzējums (ne mazāk kā 3000, bet ne vairāk kā 4000 vārdu apjomā) par SIA “Jēkabpils ūdens” attīstību, ņemot vērā uzņēmumam izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus un uzņēmuma vidējā termiņa stratēģiju.
6.    Citi dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām.
7.    Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai konkursa izsludinātājs var gūt pārliecību par Pretendenta atbilstību normatīvo aktu un Konkursa rīkotāja izvirzītajām prasībām. 

Ar Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumu Nr. 48 “Par līdzdalību kapitālsabiedrībās” SIA “Jēkabpils ūdens” noteikti šādi vispārējie stratēģiskie mērķi:
1.    Ilgtermiņā nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamību un sniegšanu fiziskām un juridiskām personām.
2.    Nodrošināt maģistrālo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un paplašināšanu.
3.    Veicināt pilsētas ekonomisko izaugsmi, nodrošinot ražošanas infrastruktūru ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem.
4.    Vidi saudzējošas un resursu taupošas infrastruktūras attīstība.

Informācija par uzņēmuma vidējā termiņa stratēģiju pieejama SIA “Jēkabpils ūdens” mājas lapā: https://www.jekabpilsudens.lv/


Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 6.novembrim ar norādi: “Konkursam uz SIA “Jēkabpils ūdens”  valdes locekļa amatu” Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv, tālrunis: 65236777.
 

AKTUALITĀTI ZAUDĒJUŠIE PIEDĀVĀJUMI:

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz noteiktu laiku ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montētāju/traktortehnikas vadītāju:

Darba alga:  878 EUR mēnesī
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 21.09.2020. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus prasībās norādītos dokumentus (kopijas) atbilstoši prasībām. 

Prasības:
1.    pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, 
2.    valsts valodas zināšanas A2 līmenī,
3.    BE, C autovadītāja apliecība, traktortehnikas vadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi: 
Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu apkalpošana, ekspluatācija un remonts, jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu būvniecība, cauruļvadu montāža/demontāža un traktortehnikas vadīšana, uzturēšana darba kārtībā.  

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montētāju :

Darba alga:  878 EUR mēnesī
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 21.09.2020. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus prasībās norādītos dokumentus (kopijas) atbilstoši prasībām. 
Prasības:

1.    pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, 
2.    valsts valodas zināšanas A2 līmenī,
3.    BE kategorijas vadītāja apliecība. 

Galvenie pienākumi: 

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un  apkalpošana, ekspluatācija un remonts, avārijas situāciju likvidēšana, jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu būvniecība, cauruļvadu  montāža/demontāža un transporta vadīšana, uzturēšana darba kārtībā.

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montētāju :

Darba alga:  878 EUR mēnesī
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 14.07.2020. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus prasībās norādītos dokumentus (kopijas) atbilstoši prasībām. 
Prasības:

1.    pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, 
2.    valsts valodas zināšanas A2 līmenī,
3.    BE kategorijas vadītāja apliecība. 

Galvenie pienākumi: 

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un  apkalpošana, ekspluatācija un remonts, avārijas situāciju likvidēšana, jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu būvniecība, cauruļvadu  montāža/demontāža un transporta/tehnikas vadīšana, uzturēšana darba kārtībā.

 

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montētāju (profesijas kods 7126 08):

Darba alga:  878 EUR mēnesī

Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 28.02.2020. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus (kopijas) atbilstoši prasībām.

Prasības:

 1. Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība. 
 2. Valsts valodas zināšanas A2 līmenī.
 3. B kategorijas vadītāja apliecība.

 Galvenie pienākumi: 

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmu apkalpošana, ekspluatācija un remonts, avārijas situāciju likvidēšana, jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu būvniecība, cauruļvadu montāža/demontāža un transporta/tehnikas vadīšana, uzturēšana darba kārtībā.

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Klientu apkalpošanas speciālistu:

Darba alga:  1016 EUR mēnesī

Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 17.02.2020. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus (kopijas) atbilstoši prasībām.

Prasības:

 1. Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs. 
 2. Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē un biroja tehniku.
 3. Prasme  un pieredze lietvedībā, dokumentu izstrādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 4. Prasme un pieredze uzņēmuma arhīva darbības nodrošināšanā. 
 5. Prasme un pieredze darbā ar ārpus tiesas parādu atgūšanas procesa nodrošināšanu.
 6. Valsts valoda C1 līmenī.

 Galvenie pienākumi: 

 1. Pieņemt klientus, uzklausīt viņu vēlmes (arī telefoniski), un identificēt problēmu, risināt klienta problēmas savas  kompetences un atbildības ietvaros;
 2. Sniegt nepieciešamo informāciju un nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu (klients-uzņēmums);
 3. Sagatavot debitoru (fizisko personu) sarakstus par Ūdenssaimniecības pakalpojumiem ( turpmāk – ŪK)  un nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu (brīdinājumi, vienošanās, utt.) debitoru parādu piedziņas procesam; 
 4. Apkopot un analizēt informāciju par  debitoru (fizisko personu) parādiem par ŪK pakalpojumiem. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, iesniegt uzņēmuma vadībai atskaiti par debitoru parādu apgrozību, parādu piedziņas procesu. 
 5. Sagatavot atskaites un pārskatus par klientu nodaļu;
 6. Veikt uzņēmuma autotransporta un tehnikas uzskati, uzraudzību, GPS datu kontroli, degvielas izlietojumu.
 7. Veikt decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darba organizēšanu, uzskaiti, kontroli, ar to saistīto Normatīvo aktu izpildes nodrošināšanu, informācijas apkopošanu, atskaišu sagatavošanu.
 8. Veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu, uzturēšanu, papildināšanu, aktuālo datu ievadīšanu, ar to saistīto Normatīvo aktu izpildes nodrošināšanu, informācijas apkopošanu, atskaišu sagatavošanu.
 9. Pēc sabiedrības valdes norādījuma (rezolūcijas) gatavot atbildes uz saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām.
   

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montētāju:

Darba alga:  878 EUR mēnesī

Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 23.01.2020. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus (kopijas) atbilstoši prasībām.

Prasības:

1. Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.
2. Valsts valoda A2 līmenī.
3. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Galvenie pienākumi: 

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu apkalpošana, ekspluatācija un remonts, avārijas situāciju likvidēšana, jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu būvniecība, cauruļvadu montāža/demontāža un transporta/tehnikas vadīšana, uzturēšana darba kārtībā.

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku komunālinženieri:

Darba alga:  1250 EUR mēnesī

Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 20.05.2019. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām.

Prasības:

 1. Augstākā izglītība būvzinātnē un inženiera klasifikācija.
 2. Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē.
 3. Valsts valoda C1 līmenī.
 4. Pieredze iepirkumu procedūras veikšanā, tehnisko specifikāciju un iepirkuma dokumentu izstrādē.
 5. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Galvenie pienākumi: 

 1. Pēc lietotāja vai pasūtītāja pieteikuma apsekot dabā ūdensapgādes un kanalizācijas, turpmāk - ŪK tīklus, sniegt konsultācijas lietotājiem par  ŪK tīklu izbūvi un rekonstrukciju, sagatavot tehniskos noteikumus. 
 2. Nodrošināt maģistrālo ŪK tīklu un sistēmu, pagalmu tīklu, māju ievadu un izvadu digitālo kartēšanu, uzturēt ŪK tīklu datubāzi.
 3. Pārbaudīt un saskaņot inženierkomunikāciju topogrāfiskos uzmērījumus un būvobjektu izpildshēmas, sniegt informāciju mērniekiem, topogrāfiem un projektētājiem par inženierkomunikāciju (ŪK tīklu) atrašanos dabā.
 4. Pēc pasūtītāja pieteikuma apsekot būvobjektus un sagatavot ŪK tīklu skiču un tehniskos projektus (shēmas) maģistrālo tīklu paplašināšanai, individuālo objektu pieslēgumiem centralizētiem ŪK  tīkliem.
 5. Pārbaudīt un saskaņot skiču un tehniskos projektus ŪK pieslēgumiem centralizētiem tīkliem.
 6. Piedalīties rekonstruēto un jaunbūvēto tīklu apsekošanā pieņemšanai ekspluatācijā, pārbaudīt tīklu izbūves atbilstību tehniskajam projektam un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, sagatavot izziņas būvvaldei, noteikt un saskaņot atbildības robežas  ārējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
 7. Sagatavot ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešanas dokumentāciju, iepirkumu  dokumentus, veikt iepirkuma procedūras.
 8. Sagatavot atskaites un pārskatus projekta ieviešanas laikā un pēcieviešanas periodā.
 9. Sagatavot pārskatus un atskaites vides pārvaldes kontrolējošām institūcijām, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie tiesību akti, vai pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma.
 10. Pēc sabiedrības valdes norādījuma (rezolūcijas) gatavot atbildes uz saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām.

 

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz noteiktu laiku referentu:

 Darba alga:  1100 EUR mēnesī

Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 4.03.2019. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  juristei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām.

Kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām, būs jāveic zināšanu pārbaudes tests.

Prasības:

 1. Augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs, vai vidējā profesionālā izglītība lietvedībā.
 2. Zināšanas arhīvu pārvaldībā.
 3. Priekšroka kandidātiem ar pieredzi lietvedībā un personāl vadībā.
 4. Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē.
 5. Valsts valoda C1 līmenī.

Galvenie pienākumi:

1. Veikt saņemto, nosūtāmo un iekšējās aprites dokumentu uzskaiti un reģistrēšanu saskaņā ar Lietvedības noteikumiem Uzņēmumā nodrošināt dokumentu un informācijas piegādāšanu adresātam, izmantojot biroja tehniku, sakaru līdzekļus, pasta pakalpojumus;

2. regulāri sekot saņemtajai informācijai e pastā, nodrošināt  tajās sniegtās informācijas nodošanu atbildīgajiem darbiniekiem,

3. protokolēt sēžu, sapulču un citu pasākumu gaitu;

4. Sagatavot dokumentus - vadības, personāla lietvedības, (personāla uzskaites dokumenti, rīkojumi, tabeles u.c.), izziņas un pārskatus, sarakstes, izmantojot biroja tehniku; nodrošināt dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, kontrolēt izpildes terminus;

5. sagatavot atbildes uz iesniegumiem, pretenzijām, priekšlikumiem u.tml. savas kompetences ietvaros;

6. pieņemt no struktūrvienībām dokumentus glabāšanai Uzņēmuma arhīvā, sagatavot dokumentus nodošanai valsts arhīvā, nodrošināt uzņēmuma arhīva kārtošanu, tā dokumentācijas izsniegšanu, saņemšanu un saglabāšanu;

7. sakārtot pastāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo lietu dokumentus, sakārtot, izvērtēt, atlasīt un sagatavot dokumentus iznīcināšanai un nodot vai pieņemt dokumentus ar arhīva vērtību valsts zonālajā arhīvā, sagatavot nepieciešamos aktus.

8.Kārtot personāla lietvedību; nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi:

8.1.  sagatavot darba līgumus, reģistrēt un nodrošināt to uzglabāšanu, sagatavot rīkojumu par personālsastāvu, t.sk., par darbiniekiem piešķirtajiem atvaļinājumiem, komandējumiem un darba braucieniem u.tml., rīkojumu projektus, nodrošināt kopiju vai 2.eksemplāru savlaicīgu iesniegšanu grāmatvedībā;

8.2.  veikt darbinieku (uzņēmuma vadības, vecāko speciālistu, speciālistu un kalpotāju) darba laika uzskaiti un katra mēneša pēdējā darba dienā noformēt darba laika uzskaites tabulu, iesniegt to apstiprināšanai valdes loceklim un pēc tam iesniegt  uzņēmuma grāmatvedībā;

8.3 organizēt Uzņēmuma iekšējās un ārējās komunikācijas apriti - pieņemt apmeklētājus; noformēt Uzņēmuma mājas lapu, regulari atjaunot aktuālo informāciju.

 • Pieteikums tiek sniegts pēc datu subjekta pieprasījuma un iniciatīvas.

Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b apakšpunktu un SIA “Jēkabpils ūdens” Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens@lv

 

 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku enerģētiķi :

Darba alga:  1400 EUR mēnesī

Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 25.02.2019. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.

Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām.

Prasības:

 1. Augstākā izglītība un inženiera klasifikācija enerģētikā un elektronikā, vai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās.
 2. Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē.
 3. Valsts valoda C1 līmenī.
 4. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un vadīt elektro iekārtu montāžas, ekspluatācijas, remonta darbu izpildi un to kvalitāti. Nodrošināt energosistēmu optimālu darba režīmu. Sagatavot tehnisko un izpildes dokumentāciju, atskaites.
 2. Piedalīties energo pārvaldības sistēmas ieviešanā, plānot energotaupības pasākumus.
 3. Aprēķināt un ieviest metodiku ekonomiskai elektroenerģijas slodzes sadalei ūdensapgādes un kanalizācijas elektrosistēmās. 
 4. Organizēt darbojošos elektrosistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu. Nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas elektrosistēmu pareizu ekspluatāciju un darbību.
 5. Plānot ūdensapgādes un kanalizācijas elektrosistēmu  uzturēšanas darbus, veikt regulāras apskates, lai novērstu iekārtu bojājumus.
 6. Nodrošināt decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darba organizēšanu, uzskaiti, reģistra izveidošanu, uzturēšanu, aktuālo datu ievadīšanu, informācijas apkopošanu, atskaišu sagatavošanu.
Ieteikt: