IZSOLE

Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5601 502 0235 Tvaika ielā 3A, Jēkabpilī izsole

PAZIŅOJUMS par izsoli

1. Izsolāmās mantas nosaukums un atrašanās adrese: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5601 502 0235 Tvaika ielā 3A, Jēkabpils, sastāv no nedzīvojamās ēkas “Atdzelžošanas stacija”,  kopējā platība 201.7m2.

2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: SIA “Jēkabpils ūdens” (Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, 2.stāvā) un SIA “Jēkabpils ūdens” mājas lapā www.jekabpilsudens.lv.
 
3. Pieteikumu iesniegšana: SIA “Jēkabpils ūdens”, Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, 2.stāvā,  LV – 5201, vai uz e-pastu: info@jekabpilsudens.lv. Pieteikumu iesniegšanas termiņi norādīti izsoles noteikumos.

4. Izsoles vieta un laiks: Izsole notiks 2020.gada 20.februārī, plkst.1400, Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, 2.stāvā.
Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāiesniedz SIA “Jēkabpils ūdens” (Jaunā ielā 60, Jēkabpilī) viena mēneša laikā no sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Izsolāmās mantas sākuma cena: 14 800 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi  simti  euro, 00 centi).

6. Nodrošinājuma apmērs, dalības maksa un iemaksas kārtība: Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā SIA “Jēkabpils ūdens” kontā Reģ. Nr. 45403000395,  AS “SEB banka”, LV80 UNLA0009000508309 vai AS ”Swedbank”, LV79HABA0001402057075 kontā:  
6.1. reģistrācijas maksa 50,00 EUR (piecdesmit euro);  
6.2. nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta sākuma cenas 1480,00 euro (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit eiro un 00 centi).

7. Izsoles veids: mutiska ar augšupejošo soli.

8. Samaksas kārtība:
Nosolītā summa jāsamaksā: 14 dienu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām: 25573414