Izsludina konkursu uz vakanto SIA “Jēkabpils ūdens” valdes locekļa amatu

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis izsludina konkursu uz vakanto SIA “Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas Nr. 45403000935, juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201 valdes locekļa amatu.

Pretendentiem izvirzāmās prasības:
1.1.    Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;
1.2.    Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
1.3.    Nevainojama reputācija;
1.4.    Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu vai sociālo zinātņu (vadībzinībās, finansēs, ekonomikā) nozarē.
1.5.    Vismaz divu gadu nepārtraukta darba pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vai iestādes vadībā;
1.6.    Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā; (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā C1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem));
1.7.    Vismaz vienas Eiropas Savienības, vēlams angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientēties profesionālajā terminoloģijā (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā B1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem)).
1.8.    Izpratne un zināšanas par:
1.8.1.    tādu jautājumu risināšanu, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas plānošanu un īstenošanu, administratīvo un finanšu vadību;
1.8.2.    publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
1.8.3.    ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
1.9.    Pretendentam jāpiemīt šādām spējām:
1.9.1.    pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
1.9.2.    spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
1.9.3.    spēj plānot stratēģijas ieviešanu un tās vadību kapitālsabiedrībā, identificē šķēršļus un iespējas.
1.10.    Pretendentam jāpiemīt šādām kompetencēm:
1.10.1.    darbinieku motivēšana un attīstīšana;
1.10.2.    komandas vadīšana;
1.10.3.    stratēģiskais redzējums;
1.10.4.    lēmumu pieņemšana un atbildība;
1.10.5.    orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Pretendentu iesniedzamie dokumenti:
1.    Personīgi parakstīts, datēts motivēts pieteikums, iekļaujot informāciju, kas apliecina paziņojumā norādītās pieredzes un prasmju esamību un apliecinājums, ka:
1.1.    nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
1.2.    nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
1.3.    attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process;
1.4.    nav vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;
1.5.    ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.
2.    Pieteikumā pretendentam jānorāda informāciju par vismaz divām personām, no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par pretendentu.
3.    Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija, kā arī iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām.
4.    Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas.
5.    Pretendenta sagatavots redzējums (ne mazāk kā 3000, bet ne vairāk kā 4000 vārdu apjomā) par SIA “Jēkabpils ūdens” attīstību, ņemot vērā uzņēmumam izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus un uzņēmuma vidējā termiņa stratēģiju.
6.    Citi dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām.
7.    Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai konkursa izsludinātājs var gūt pārliecību par Pretendenta atbilstību normatīvo aktu un Konkursa rīkotāja izvirzītajām prasībām. 

Ar Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumu Nr. 48 “Par līdzdalību kapitālsabiedrībās” SIA “Jēkabpils ūdens” noteikti šādi vispārējie stratēģiskie mērķi:
1.    Ilgtermiņā nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamību un sniegšanu fiziskām un juridiskām personām.
2.    Nodrošināt maģistrālo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un paplašināšanu.
3.    Veicināt pilsētas ekonomisko izaugsmi, nodrošinot ražošanas infrastruktūru ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem.
4.    Vidi saudzējošas un resursu taupošas infrastruktūras attīstība.

Informācija par uzņēmuma vidējā termiņa stratēģiju pieejama SIA “Jēkabpils ūdens” mājas lapā: https://www.jekabpilsudens.lv/


Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 6.novembrim ar norādi: “Konkursam uz SIA “Jēkabpils ūdens”  valdes locekļa amatu” Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv, tālrunis: 65236777.