SIA “Jēkabpils ūdens” aicina uzturēt kārtībā nosēdakas

Jēkabpils administratīvajā teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību iedzīvotājiem regulē “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” un Jēkabpils pilsētas domes 11.01.2018. saistošie noteikumi Nr.2 “Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils pilsētā”. Noteikumu 6.punkts nosaka, ka dome deleģē SIA “Jēkabpils ūdens” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā asenizācijas pakalpojuma (krājtvertņu, nosēdaku un sauso tualešu izvešanu) sniedzēju, Jēkabpils administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.

Uzņēmums, nodrošinot iedzīvotājiem asenizācijas pakalpojumu, arvien biežāk saskaras ar problēmām, kas neļauj veikt šī pakalpojuma kvalitatīvu izpildi. Nosēdakās, kurās jābūt tikai kanalizācijas notekūdeņiem, iedzīvotāji met sadzīves atkritumus, piem., plastmasas pudeles, apavus, ēdienu atliekas u.tml., kas asenizācijas automašīnas sūknim neļauj nosēdaku izsūknēt. Ja automašīna ir izsūknējusi šķidros atkritumus daļēji, tad nosēdaka atkal ātri piepildās un iedzīvotāji vēršas uzņēmumā ar pretenzijām, ka nav izsūknēta aka, bet to izdarīt praktiski nav iespējams cieto sadzīves atkritumu dēļ.

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina tās mājsaimniecības, kuras nav pieslēgtas pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet lieto nosēdakas, uzturēt tās kārtībā un lietot tam paredzētajiem mērķiem, kā arī risināt jautājumu, ja tas ir tehniski iespējams, par pieslēgšanos centralizētajam kanalizācijas pakalpojumam.

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka 20.06.2019. apstiprinātie Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” paredz stingrāku sankciju piemērošanu pret mājsaimniecībām, kurām ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sitēmai, bet tas nav izdarīts, kā arī pret mājsaimniecībām, kuras, lietojot nosēdakas, neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības.