SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Vides tehnologu

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Vides tehnologu (profesijas kods 2143 02):

Darba alga:  1300 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 22.05.2023. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti un izvērtēti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām. 
Prasības:

1.    2 līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) vides jomā.
2.    Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē un biroja tehniku.
3.    Prasme  strādāt individuāli un komandā.
4.    Labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē.
5.    Valsts valoda A2 līmenī.

Galvenie pienākumi: 

1. Organizēt notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu efektīvu darbību, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Pārzināt tehnoloģiskā procesa automātiskās vadības sistēmas SCADA algoritmus un procesa viedos programmatūras rīkus notekūdeņu attīrīšanas tiešsaistes kontrolei un datu apstrādei  un dot rekomendācijas to optimizācijai.
3. Kontrolēt padoto notekūdeņu plūsmu un kvalitātes parametrus, veikt attiecīgas korekcijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās uzdotajos parametros un veikt korekcijas pielietojamo reaģentu devās.
4. Analizēt dūņu pārstrādes iekārtu darbību un sagatavot rekomendācijas to darbības optimizācijai un dūņu pārstrādes tehnoloģiskās shēmas uzlabošanai.
5. Veikt pastāvīgus aprēķinus, noteikt reaģentu izlietojuma optimālās devas un sagatavot rekomendācijas ekonomiski pamatotam izlietojumam.
6. Novērtēt atsevišķu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti un sniegt rekomendācijas to optimizācijai.
7. Veikt regulāras notekūdeņu attīrīšanas tiešsaistes kontroles un datu apstrādes mērierīču darbības un rādījumu pārbaudes, sniegt rekomendācijas bojāto mērierīču nomaiņai.

Par priekšrocību tiks uzskatīta profesionālā darba pieredze līdzīgu pienākumu veikšanā.

Pieteikums tiek sniegts pēc datu subjekta iniciatīvas.
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu un  SIA “Jēkabpils ūdens” Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens@lv

https://www.jekabpilsudens.lv/uploads/files/pielikumi/sadalas/privatuma-politika/privatuma-politika-2docx.pdf