Aicina darbā iepirkumu speciālistu

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Iepirkumu speciālistu (profesijas kods 3323 01):

Darba alga:  1210 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 15.06.2023. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 2. stāvā  referentei, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti un izvērtēti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām. 
Prasības:

1.    2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs. 
2.    Praktiskas zināšanas publisko iepirkumu normatīvo aktu piemērošanā.
3.    Pieredze iepirkumu veikšanā publisko iepirkumu jomā ne mazāk kā 2 gadi;
4.    Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē un biroja tehniku.
5.    Prasme  un pieredze dokumentu izstrādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6.    Nav piemērots administratīvais sods par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā — aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.
7.    Labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē, spēja strādāt komandā.
8.    Valsts valoda C1 līmenī.

Galvenie pienākumi: 

•    Iepirkuma procedūru dokumentu projektu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
•    dalība iepirkumu komisijās;
•    iepirkuma komisijas sēžu un sanāksmju organizēšana un protokolēšana;
•    iepirkuma komisijas lēmumu projektu sagatavošana;
•    iepirkuma līgumu sagatavošana un saskaņošana;
•    iepirkuma procedūrā iesaistīto personu darbības koordinēšana;
•    iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un ievietošana Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā;
•    uzņēmuma darbinieku konsultēšana ar iepirkumiem saistītos jautājumos;
•    interešu pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;
•    juridiska rakstura dokumentu izstrādāšana un noformēšana;
•    saņemto, nosūtāmo un iekšējās aprites dokumentu uzskaite un reģistrēšana saskaņā ar Dokumentu aprites noteikumiem Uzņēmumā;
•    Uzņēmuma iekšējās un ārējās komunikācijas aprites nodrošināšana.

Pieteikums tiek sniegts pēc datu subjekta iniciatīvas.
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu un  SIA “Jēkabpils ūdens” Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens@lv