SIA “Jēkabpils ūdens” projektus realizējusi veiksmīgi

Saskaņā ar noslēgto līgumu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2023. gada martā veica līgumu ieviešanas pārbaudi projektu Nr.5.3.1.0/16/I/006 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta“ un Nr. 4.2.2.0/21/A/035 “Saules paneļu uzstādīšana SIA “’Jēkabpils ūdens” atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām” īstenošanas vietā.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra guva pārliecību, ka SIA “Jēkabpils ūdens”, īstenojot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta“, atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes fizisko personu reģistra datiem uz 01.03.2023. ir sasniedzis iznākuma rādītāju “uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaits - 455 iedzīvotāji”, t.i., 95.59% no plānotā iznākuma rādītāja. Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijas par atmaksājamās palīdzības aprēķināšanu norādīto, proti, galamērķus uzskata par sasniegtiem, ja rādītājs ir sasniegts vismaz 85% apmērā, secināms, ka finansējuma saņēmēja sasniegtais iznākuma rādītājs ir uzskatāms par sasniegtu. 
Veicot iesniegto noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudi projektam “Saules paneļu uzstādīšana SIA “’Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām”, aģentūra apstiprināja attiecināmos izdevumus 60 814,45 EUR apmērā, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 51 692,28 EUR un pašu finansējums 9 122,17 EUR apmērā. 
Pārbaudes laikā projektu īstenošanā atkāpes no līguma vai ES fondu apguvi saistošo normatīvo aktu nosacījumiem konstatētas netika, veiktās pārbaudes rezultāts ir pozitīvs. 

SIA “Jēkabpils ūdens”
administrācija