SIA : Jēkabpils ūdens” teritorijā, struktūrvienībās un objektos tiek veikta videonovērošana

Personas datu pārzinis: SIA “Jēkabpils ūdens” Reģ. Nr.: 45403000395, Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, tālrunis: +371-25598734, e-pasts: info@jekabpilsudens.lv.
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv dat.reg@inbox.lv 
Personas datu apstrādes nolūks: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai.
Sabiedrības leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi Sabiedrības ēkām un telpām, nodrošinātu Sabiedrības infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu Sabiedrībai, tās darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus Sabiedrības darbinieku un apmeklētāju drošībai.
Personas datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.
Personas datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 30 dienas no tā izveidošanas dienas, pēc tam tas tiek dzēsts.
Datu subjekta tiesības: datu subjektam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi.
 

Ieteikt: