Trauksmes celšanas likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānisma izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju aizsardzību.

SIA "Jēkabpils ūdens" Iekšējās trauksmes celšanas sistēma apstiprināta ar valdes locekļa 12.12.2019. Rīkojumu Nr.1.-7/41.

Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:

Atbildīgā persona - Juriste DIāna Ose dat.reg@inbox.lv, tālr. +371 255734414

Atbildīgās personas aizvietotāja - ekonomiste Aivija Vītola dat.reg@inbox.lv, tālr. +371 20028830

Ieteikt: