Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens", vienotais reģistrācijas numurs LV45403000395, juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads,  LV-5201, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajam tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.09.2023. (bez PVN)

Noteiktā tarifa samazinājums  (%)

Ūdensapgādes pakalpojums

1.27

1.10

-13%

Kanalizācijas pakalpojums

1.79

1.41

-21%

Noteiktie tarifi stāsies spēkā 2023.gada 1.septembrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 
Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu. 
No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro tarifu, kas stājās spēkā 2023. gada 1. maijā, kas 2022.gada 30.septembrī tika publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022.; Nr.190). 
Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošajiem tarifiem ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu un sadales pakalpojuma tarifu izmaiņām ar 2023.gada 1.jūliju.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var Jaunajā ielā 60, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar ekonomisti Aivija Vītolu pa tālr. 20028830 vai e-pastu: aivija.vitola@jekabpilsudens.lv. 
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstiski vai elektroniski var iesniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens", Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, e-pasts: info@jekabpilsudens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".