Par ūdens patēriņu starpību aprēķinu saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.1013

       Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par ūdens patēriņu, ir noteikta 09.12.2008. MK Noteikumos Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. 
       Šo noteikumu 2.punkts nosaka: Noteikumi ir piemērojami līdz dienai, kamēr dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un dzīvokļu īpašnieki nav savstarpēji vienojušies par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu un tā sniegšanas kārtība. 
       Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16 .panta trešo daļu, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Līdz ar to šajos noteikumos noteiktā aprēķinu kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, tai skaitā, par ūdens patēriņa starpību sadali.
       Ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins.  
       2019.gada 22.novembrī stājās spēkā izmaiņas, kas 19.punktā nosaka, ka veicot pārrēķinu, dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas pārvaldnieks:
       19.1. atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam;
       19.2. proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi;
       19.3. proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem;
       19.4. proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram;
       19.5. atbilstoši atsevišķā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, vienlaikus nosakot kārtību, kādā noskaidro un aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja pārvaldniekam nav zināms personu skaits.

Noteikumu 19.punktā noteikto ūdens patēriņa sadales kārtību nepiemēro un ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, uz kuriem attiecas kāds no šiem gadījumiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

  1. nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas un saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu nav noteikta cita rādījumu nolasīšanas kārtība;
  2. nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs un saskaņā ar šo noteikumu 14.3 vai 30.2 punktu nav noteikta cita kārtība ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai, nomaiņai vai atkārtotai verificēšanai;
  3. ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā, 
  4. atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (šo noteikumu 10. punkts), ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
  5. ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē (šo noteikumu 10. punkts) konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;
  6. atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos (šo noteikumu 14.3 un 30.2 punkts) un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu;
  7. šo noteikumu 23. punktā minētais gadījums (ja dzīvokļa īpašnieks nepiekrīt skaitītāja verificēšanai, kad pārvaldnieks vēlējies veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu par saviem līdzekļiem)

        Piemērojot iepriekšminēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, maksimālo piegādāto ūdens daudzumu nosaka, aprēķinos piemērojot šādu formulu: Vkop.norma = Npers. × Vpers.norma, kur:
Vkop.norma – maksimālais piegādātais ūdens daudzums vienam atsevišķajam īpašumam mēnesī (m3/mēnesī);
Npers. – deklarēto personu vai dzīvokļu īpašnieku noteiktais faktiski dzīvojošo personu skaits atsevišķajā īpašumā. Pārvaldnieks ņem vērā sniegtās ziņas par faktiski dzīvojošo personu skaitu, ja tas ir lielāks par deklarēto personu skaitu. Ja faktiski dzīvojošo personu skaits nav zināms un nav nevienas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu (skaits);
Vpers.norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī (personai m3/mēnesī), kas noteikta vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem.
        Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 11.01.2018. saistošo noteikumi Nr.2 “Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils pilsētā” 2 pielikumu, noteiktas šādas ūdens patēriņa nomas vienam iedzīvotājam atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības pakāpes:

Dzīvokļas labiekārtotības pakāpe Ūdens un kanalizācijas patēriņa norma 1 cilvēkam diennaktī (litri/diennaktī)
Dzīvokļi, labiekārtoti ar ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām, ar vietējiem ūdenssildītājiem 150
Dzīvokļi, labiekārtoti ar ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem 120
Dzīvokļi, labiekārtoti ar ūdensvadu, kanalizāciju 90
Dzīvokļi, labiekārtoti ar ūdensvadu 90
Dzīvokļi ar ūdens apgādi no pagalmiem vai ielas brīvkrāniem, ar kanalizāciju 33
Dzīvokļi ar ūdens apgādi no pagalmiem bez kanalizācijas 33
Kopmītnes labiekārtotas ar ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, koplietošanas dušām, vannām  95
Dzīvokļi, labiekārtoti ar ūdensvadu, kanalizāciju, centralizētu karstā ūdens apgādi,  skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām  196

        Ja pēc šīs formulas piemērošanas netiek pilnībā sadalīta ūdens patēriņa starpība, tās atlikumu sadala saskaņā ar kārtību, kuru izvēlas pārvaldnieks (SIA “Jēkabpils ūdens” -  19.1. atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo dzīvokļu skaitam).
        Saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu, Dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi nolasa ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu un nodod to pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. Savukārt 28.punktā noteikts, Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmantos neviena persona un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana, dzīvokļa īpašnieks vismaz nedēļu iepriekš par to informē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka noteiktajā saziņas formā, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku.
        Atbilstoši 29.punktam, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu, kā arī šo noteikumu 28. punktā noteiktajā kārtībā nav informējis par prombūtni, tad ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.
        Saskaņā ar 30.punktu, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas ir lielāka par 20 %, pārvaldniekam ir pienākums divu mēnešu laikā noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt iespēju tos īstenot. Ja pārvaldnieks šajā punktā noteiktos pienākumus nevar veikt divu mēnešu laikā, par to rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus, norādot plānoto termiņu.
        Tāpat, jaunie grozījumi nosaka ka skaitītāji jānomaina līdz to verifikācijas termiņa beigām, vairs nav spēkā 3 mēnešu periods, kura laikā tos varēja mainīt vai verificēt.
        Tā kā šo noteikumu izmaiņas jāintegrē klientu apkalpošanas programmā, kas gatavo rēķinus klientiem, lai novērstu programmas kļūdas rēķinos, SIA “Jēkabpils ūdens” jaunās izmaiņas ūdens patēriņa starpības aprēķinos piemēros no 2020.gada 1. aprīļa.
        Ar jautājumiem par rēķiniem lūdzam zvanīt klientu daļai pa tālr.652 32340, 29286891. 
        SIA "Jēkabpils ūdens" atvainojas saviem klientiem par sagādātajām neērtībām.