Ikmēneša rēķinā tiks ietverts maksājums par tiešo norēķinu nodrošināšanu

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka no 2022.gada 1.maija dzīvokļa īpašniekam/īrniekam ikmēneša rēķinā tiks ietverts papildus maksājums par tiešo norēķinu nodrošināšanu 0,83 EUR bez PVN ( 1.00 EUR  t.sk. PVN ).

Jēkabpils pilsētā pārsvarā pastāv tiešo maksājumu sistēma, kas nozīmē, ka dzīvokļa īpašnieks vai pašvaldībai piederoša dzīvokļa īrnieks slēdz līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju, visus aprēķinus un rēķina izrakstīšanu veic pakalpojumu sniedzējs, saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. 
SIA “Jēkabpils ūdens” ir Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras galvenie uzdevumi ir dzeramā ūdens ieguve un piegāde, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana. 
Rēķinu izrakstīšanu klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem, veic pamatojoties uz klientu deklarētajiem dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem,  Norēķiniem izmanto māju kopējo ūdens skaitītāju (komercuzskaites mēraparātu).  Katrā rēķinā tiek atspoguļots mājas kopējais ūdens patēriņš un radusies starpība starp dzīvokļu skaitītāju summu un kopējo patēriņu. 
Māju iekšējie tīkli nav un nekad nav bijuši SIA “Jēkabpils ūdens” pārziņā. Līdz ar to pakalpojumu sniedzējs, lai gan izraksta rēķinu katram dzīvokļa īpašniekam, taču nenes atbildību par noplūdēm mājas iekšējos tīklos vai par neprecīzu ūdens patēriņa deklarēšanu vai nedeklarēšanu vispār. Par to ir atbildīgi tikai paši dzīvokļu īpašnieki.
Kopš 2015.gada 1.janvāra stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais SIA “Jēkabpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs. Tarifs aprēķināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”. Attiecībā uz norēķiniem ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un īrniekiem metodikas 2.daļas 12.punkts nosaka- “Tarifa projektā neietver izmaksas, kas ir saistītas ar nekustamā īpašuma iekšējo tīklu apkalpošanu, izmaksas, kas saistītas ar ūdens zudumiem ēku vai būvju iekšējā ūdensvadā, kā arī izmaksas, kas rodas, veicot tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās”. 
Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu, tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.
Ņemot vērā to, ka SIA “Jēkabpils ūdens” nodrošina tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās Jēkabpils pilsētā un Brodos, izdevumus, kas saistīti ar šī pakalpojuma sniegšanu, uzņēmums pašlaik sedz no pārējiem ieņēmumiem, kas nav saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu un nav iekļauti ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifā.
 Tiešo norēķinu gadījumā, pakalpojuma sniedzēja darbības ar katru dzīvokļa īpašumu, tādas kā līgumu sagatavošana un slēgšana, maksājumu sadale, rēķinu sagatavošana, rēķinu apmaksas kontrole, tiesvedības un juridiskie pakalpojumi par katra dzīvokļa saistību neizpildi nav uzskatāmas par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu un ar šīm darbībām saistītie izdevumi nav iekļauti pakalpojuma tarifā. Līdz ar to, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SIA “Jēkabpils ūdens”, par katra rēķina sagatavošanu, piemēros papildus maksājumu mēnesī 0,83 EUR bez PVN ( 1.00 EUR  t.sk. PVN ).