SIA “Jēkabpils ūdens” ir saņēmis CFLA apstiprinājumu projekta finansēšanai

17.05.2022.

SIA “Jēkabpils ūdens” ir saņēmis  CFLA apstiprinājumu projekta “Saules paneļu uzstādīšana SIA "Jēkabpils ūdens" ūdens atdzelžošanas stacijā "Veseļi" elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām” Eiropas fondu finansējuma saņemšanai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts emisiju izmešu daudzums, kā arī izbūvēta saules paneļu elektrostacija elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Veseļu ielā 1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ražojot no atjaunojamiem energoresursiem elektroenerģiju pašpatēriņa vajadzībām SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi”, veicot saules paneļu uzstādīšanu. Projekta ieviešanas ilgums plānots astoņpadsmit mēnešu garumā, kas sastāv no projektēšanas, būvniecības, autoruzraudzības būvuzraudzības un iekārtu iegādes. Projekta kopējās izmaksas sastāda 62 401,48 EUR, kur plānotais ERAF līdzfinansējums ir 53 041,26 EUR
Ūdens un attīrīšanas stacija "Veseļi" – SIA "Jēkabpils ūdens" lielākā ūdens ieguves un attīrīšanas stacija. Veseļi patērē aptuveni ceturto daļu no uzņēmuma elektroenerģijas patēriņa. Veseļos elektroenerģija tiek izmantota, lai no urbumiem iegūtu ūdeni un nogādātu to līdz ūdens attīrīšanai, kā arī pēc ūdens attīrīšanas elektroenerģija nepieciešama, lai ūdenim paceltu spiedienu un nogādātu uz pilsētu.
SIA “Jēkabpils ūdens” centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina 19 762 iedzīvotājiem jeb aptuveni 87,8% Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem. Dzeramā ūdens ieguvei Jēkabpils pilsētā tiek izmantoti pazemes ūdeņi, kuru ieguvei dažādos laika posmos izbūvētas četras ūdensgūtnes (viena Daugavas labajā, trīs – kreisajā krastā), no kurām pašlaik tiek ekspluatētas trīs. Lielāko ūdens apjomu tīklā nodrošina no Veseļu ūdensgūtnes, kas veido apmēram 92% apjoma.