Akas bez vākiem var būt bīstamas!

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina iedzīvotājus ziņot par akām, kas ir vaļējas vai to vāki ir bojāti.
Akas bez vākiem vai arī ar daļēji novirzītiem vākiem var būt bīstamas gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, tāpēc, pārvietojoties gar tām, ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Bez īpašas vajadzības nav ieteicams kāpt tām virsū. Kopumā SIA ”Jēkabpils ūdens” pārziņā ir ap 20 000 skataku.
Ja ikdienā Jēkabpils pilsētā vai Brodos esat redzējuši akas bez vākiem, arī daļēji novirzītiem vai bojātiem vākiem, lūdzam par šādas akas atrašanās vietu informēt SIA “Jēkabpils ūdens” speciālistus uz e-pastu: info@jekabpilsudens.lv vai pa tālruņiem 29992108; 29102647. 
Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils novadā”, 28. punktā ir noteikts, ka nepiederošām personām ir aizliegts veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja (SIA “Jēkabpils ūdens”) īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās, kā arī bez atļaujas atvērt un pārvietot tīklu skataku vākus.
Saskaņā ar šiem noteikumiem jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, atklājot bojājumus centralizētas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, par to nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam.