Kas ir ūdens patēriņa starpība?

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos ir uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, lai noteiktu, cik daudz ūdens katrā dzīvoklī patērēts un cik par to jāmaksā. Šo skaitītāju rādījumu kopsumma  ne vienmēr sakrīt ar pakalpojuma sniedzēja uzstādītās komercuzskaites mēraparāta datiem pie ūdens ievada mājā, tādējādi rodas ūdens patēriņa starpība, kas pārrēķina veidā solidāri jāapmaksā mājas iedzīvotājiem.

Kāpēc veidojas ūdens patēriņa starpība?

Ūdens starpība ir starpība starp mājas kopējo komercuzskaites mēraparātu un konkrētā mēnesī noziņotajiem iedzīvotāju ūdens skaitītāju rādījumiem. Starpība veidojas:

 1. Ja visi mājas iedzīvotāji nepaziņo ūdens skaitītāju rādījumus;
 2. Ja ūdens skaitītāja rādījumus nenolasa mēneša beigās, bet sākumā vai vidū (jo kontrolskaitītāju nolasa mēneša pēdējā datumā);
 3. Ja ziņo nereālu/aptuvenu (nenolasa) ūdens skaitītāju rādījumu;
 4. Ja mājā ir dzīvokļi bez skaitītājiem;
 5. Ja mājā,  kādā dzīvoklī vai pagrabā ir ūdens noplūde.

Kāpēc jāapmaksā ūdens patēriņa starpība, ja godīgi un laikā tiek iesniegti rādījumi?

Par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem lietotājam (daudzdzīvokļu mājas gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopumam) ir jānorēķinās saskaņā ar  komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kas sevī ietver arī ūdens patēriņa starpību starp komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un individuālo dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem.

  Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajam, dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē ir noteikt kritērijus un metodiku, saskaņā ar kuru aprēķināt un uzskaitīt katra dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka maksājamo daļu par mājas uzturēšanai veicamajiem pakalpojumiem.

Gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieki nav vienojušies par veidu, kā segt ūdens patēriņa starpību, dzīvokļu īpašnieku maksājamā daļa tiek noteikta atbilstoši  09.12.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”19. un 19. 1 punktā noteiktajam.

Tātad, ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp mājas komercuzskaites mēraparāta rādījumu un atsevišķajos īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu (ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu), veic ūdens patēriņa starpības aprēķinu.

Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam. Ūdens patēriņa starpību vai tās daļu vispirms sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, uz kuriem attiecas kāds no šiem gadījumiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

 1. Dzīvokļiem, kuros nav uzstādīti ūdens skaitītāji;
 2. Dzīvokļiem, kuri nav ziņojuši rādījumus ilgāk par 3 mēnešiem;
 3. Dzīvokļiem, kuros ir neverificēti skaitītāji.

Ja dzīvojamā mājā ir vismaz viens šāds dzīvokļa īpašnieks, uz kuru attiecas kaut 1 no 3 punktiem, un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi par veidu, kā sadalīt un apmaksāt ūdens patēriņa starpību, tad apmaksājamā ūdens patēriņa starpība šim dzīvokļa īpašniekam nedrīkst pārsniegt ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam, kas deklarēts konkrētajā dzīvoklī, atbilstoši dzīvokļa labierīcības pakāpei, kas noteikta  Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr. 24 “Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils novadā” 2. pielikumā un atlikusī ūdens patēriņa starpība daļa tiek sadalīta vienlīdzīgi, atbilstoši mājā  esošo atsevišķo īpašumu skaitam, ieskaitot  dzīvokļa īpašnieku, kuram izpildās vismaz 1 no 3 nosacījumiem.

Ko darīt, lai samazinātu ūdens patēriņa starpību dzīvojamai mājai?

Draudzīgs ieteikums– nolasīt un ziņot reālo ūdens skaitītāja rādījumus mēneša beigās. Vēlams, lai samazinātu līdz minimumam ūdens starpību ziņot rādījumus uzrādīt arī litrus aiz komata vai noapaļot līdz m3. Atgādinājums- INTERNETBANKAS MAKSĀJUMOS NORĀDĪTIE ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI NETIEK ŅEMTI VĒRĀ!

Ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus jānodod katru mēnesi no 27. līdz 4. datumam kādā no šiem veidiem:

 1. SIA Jēkabpils ūdens klientu pašapkalpošanās portālā

https://e-pakalpojumi.jekabpilsudens.lv

 1. Uz e-pastu norekini@jekabpilsudens.lv.   Obligāti norādiet adresi par kuru ziņojiet skaitītāja rādījumu un klienta numuru.
 2. Zvanot  29286891; 65232340.

Lūdzam sekot līdzi ūdens skaitītāju verifikācijas datumiem. Skaitītāja derīguma termiņš beidzas tajā mēnesī, kurš ir norādīts kā skaitītāja verifikācijas beigu mēnesis. (piemēram, ja skaitītāja derīguma termiņš ir 15.09.2023., tad skaitītājs derīgs līdz 30.09.2023. (konkrētais norēķinu periods). Par skaitītāju verifikācijas termiņa beigām SIA “Jēkabpils ūdens” informē e-pastā 3 mēnešus pirms ūdens skaitītāja verifikācijas termiņa beigām.

Ja dzīvoklī nelieto ūdeni vai klients atrodas prombūtnē, tad jāraksta iesniegums par prombūtni, kas ir spēkā 3 mēnešus. Ja pēc 3 mēnešiem turpinās prombūtne, tad iesniegums jāatjauno. Klientam rēķini netiek piestādīti 3 mēnešus, kamēr Iesniegums ir spēkā.

SIA “Jēkabpils ūdens”

administrācija